Informacje
Domy Studenta w których świadczymy usługi

Politechnika Białostocka DS. Alfa - ul. Zwierzyniecka 14
DS. Beta - ul. Zwierzyniecka 12
DS. Gamma - ul. Zwierzyniecka 8
DS. Delta - ul. Zwierzyniecka 6
Hotel Asystenta - ul. Zwierzyniecka 4

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
DS. 1 - ul. Akademicka 3
DS. 2 - ul. Waszyngtona 23

Uniwersytet w Białymstoku
DS. 1 - ul. Żeromskiego 1
DS. 3 - ul. Pogodna 65

Warunki jakie należy spełnić aby podpisać umowę

W celu podpisania umowy, należy mieć przy sobie dowód osobisty oraz adres fizyczny karty sieciowej - MAC (jak uzyskać adres MAC). Informujemy również, iż w przypadku braku wystarczającej liczby gniazdek komputerowych w pokojach, należy na własny koszt kupić switcha (dla mniej wtajemniczonych - urządzenie do „podziału sygnału”).
Obowiązki abonenta

Abonent ma obowiązek:
 • terminowo uiszczać opłaty
 • zgłaszać zmianę miejsca zamieszkania i zakwaterowania w Domu Studenta/Hotelu Asystenta
 • informować o wszelkich zmianach w danych osobowych, które były podane przy podpisaniu umowy
 • rozwiązać umowę, kiedy nie mieszka już w Domu Studenta/Hotelu Asystenta
 • zgłaszać awarie bez zbędnej zwłoki
Działania niedozwolone

Abonent bez zgody dostawcy usługi nie może:
 • zmieniać otrzymanego adresu IP
 • zmienić adresu MAC karty sieciowej
 • rozdzielać sygnału na inne komputery niż ten określony w umowie (NAT, Proxy, itp.)
 • samowolnie dokonywać jakichkolwiek zmian w instalacji sieciowej
 • dokonywać przeciążenia sieci
 • rozsyłać niechcianej poczty (SPAM)
 • używać niedozwolonych narzędzi sieciowych, takich jak sniffery, skanery portów, exploity
 • wykorzystywać łączy w celu uruchamiania serwisów świadczących usługi komercyjne
 • rozpowszechniać informacji sprzecznych z obowiązującym prawem oraz naruszających w jakikolwiek sposób uczucia religijne lub normy społeczne i obyczajowe
Płatności

Użytkownik dokonuje opłaty abonamentowej na konto Politechniki Białostockiej. Numer konta nadawany jest indywidualnie na podstawie numeru PESEL Abonenta i widnieje na umowie. Za dzień dokonania wpłaty uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Politechniki Białostockiej.
Rozwiązanie umowy

Abonent podpisuje umowę na czas nieokreślony. Rozwiązać umowę można tylko i wyłącznie w formie pisemnej. Zatem by rozwiązać umowę należy osobiście stawić się do Biura Obsługi Klienta MSK BIAMAN, które znajduje się w budynku rektoratu Politechniki Białostockiej przy ulicy Wiejskiej 45A p. 043 i podpisać oświadczenie bądź przesłać je listownie na adres BOK MSK BIAMAN. Rozwiązanie umowy jest poprzedzone jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. W związku z tym, jeżeli pismo wypowiadające umowę zostanie doręczone 15 marca br., to okres wypowiedzenia upływa 15 kwietnia br., a umowa zostaje rozwiązania ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego (czyli 30 kwietnia br). Abonent może również zwrócić się do nas z prośbą o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron (ważne by wskazywanym dniem rozwiązania umowy był ostatni dzień miesiąca w którym chcemy zakończyć umowę).
Zawieszenie świadczenia usługi

Świadczenie usługi można zawiesić na okres do 3 miesięcy (obejmuje 3 pełne miesiące kalendarzowe). Nie dotyczy to okresu wakacyjnego (lipiec – wrzesień), ponieważ wtedy świadczenie usługi jest zawieszane automatycznie. By zawiesić świadczenie usługi należy zgłosić takie żądanie osobiście w BOK MSK BIAMAN albo mailem na adres: internet@biaman.pl. Ważne by zgłosić żądanie najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym usługa ma być zawieszona.
Szczegóły dotyczące świadczenia usługi w okresie wakacyjnym

Na okres wakacji tj. (lipiec – wrzesień) świadczenie usługi jest zawieszane, zgodnie z warunkami umowy. Jeżeli jednak Abonent chce z usługi w tym okresie korzystać, musi zgłosić ten fakt pisemnie lub mailem (internet@biaman.pl), ewentualnie poinformować w tytule wpłaty, np. "Opłata za sierpień".
Faktury

Faktury są wystawiane na wniosek Abonenta, począwszy od daty zgłoszenia.
Podstawa prawna: art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 roku, Nr 54, poz. 535).
Zgłoszenie awarii

Wszelkie problemy związane z nieprawidłowościami w działaniu usługi można zgłaszać w Biurze Obsługi Klienta Miejskiej Sieci Komputerowej BIAMAN ul. Wiejska 45a pokój 043, 15-351 Białystok, telefonicznie: 85 746 9150 i 85 746 9158 (Automatyczna Sekretarka) lub mailowo na adres internet@biaman.pl